Radovi sa Kongresa

Merenja električnih veličina (IMEKO TC4)
  Softverski podržane metode karakterizacije impedanse na niskim frekvencijama Milan Šaš, Dragan Pejić, Marjan Urekar, Nemanja Gazivoda, Đorđe Novaković, Bojan Vujičić Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  Ispitivanje uticaja ambijentalnih uslova na procenu merne nesigurnosti merenja probojnog napona mineralno izolacionog ulja Vesna Radin, Branka Đurić, Neda Kovačević Elektroehnički institut Nikola Tesla, Beograd
  Analiza proračuna merne nesigunosti etaloniranja električne otpornosti otpornika DC struje automatizovanim mostom za otpornost Measurements International 6010Di Slobodan Subotić, Slavko Vukanić, Nikola Jovičić Tehnički opitni centar, Vojska Srbije
  Procena doprinosa temperature budžetu merne nesigurnosti neiterativnog algoritma za sveakustičko lociranje parcijalnog pražnjenja Vladimir Polužanski, Koviljka Stanković, Dragan Kovačević, Nenad Kartalović, Boško Nikolić Elektroehnički institut Nikola Tesla, Beograd
  Jedna analiza automatskog pregleda merne opreme primenom sistema bežičnih senzorskih mreža Miloš Jovanović, Dragan Lazić Tehnički opitni centar, Vojska Srbije
Dimenzione veličine (IMEKO TC14)
  Određivanje merne nesigunosti rezultata merenja prostornog rastojanja primenom globalnih navigacionih satelitskih sistema Oleg Odalović, Dušan Petković, Sanja Grekulović, Miljana Тodorović-Drakul Građevinski fakultet, Beograd
  Međulaboratorijsko poređenje iz oblasti dimenzionih veličina Jelena Gučević, Siniša Delčev, Olivera Vasović Šimšić Građevinski fakultet, Subotica
  Efekti plime okeana na mernu nesigunost koordinata određenih primenom tehnologije globalnih navigacionih satelitskih sistema Oleg Odalović, Miljana Тodorović-Drakul, Sanja Grekulović, Dušan Petković Građevinski fakultet, Beograd
  Etaloniranje ravnosti kontrolnih i mernih ploča u akreditovanoj laboratoriji MAGAT TECH Maja Aleksić, Miloš Bjelić MAGAT TECH, Beograd
  Inovacioni sistem za direktno beskontaktno merenje pomeraja laserskim senzorima za primenu u građevinarsvu Zoran Mišković, Siniša Savatović, Ljiljana Mišković Građevinski fakultet, Beograd
  Helmertova transformacija kod metrološke kontrole terestričkih laserskih skenera Ankica Milinković, Sanja Tucikešić, Dejan Lalović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka

Sreda, 12. oktobar 2022. godine

Senzori na bazi optičkih vlakana i njihove primene u građevinarsvu, Ljiljana Brajović, Građevinski fakultet, Beograd - predavanje po pozivu
Merenja električnih veličina (IMEKO TC4), Merenja energije (IMEKO TC20)
  Uspostavljanje sledivosti RF snage u frekvencijskom opsegu ispod 10 MHz Neda Spasojević, Ivica Milanović, Predrag Rakonjac, Zoran Mitrović Tehnički opitni centar, Vojska Srbije
  Međulaboratorijsko poređenje u oblasti ispitivanja frekventnog odziva namotaja transformatora Jelena Lazić, Branko Pejović, Nevena Malešević Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
  Etaloniranje merila DC magnetskog polja Dragana Naumović-Vuković, Slobodan Škundrić Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
  Određivanje tačnosti ostvarivanja sprege dva hidraulična servomotora Dane Džepčeski, Jelena Pavlović Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
Temperatura i srodne veličine (IMEKO TC 12), Merenje parametara okoline (IMEKO TC19)
  Automatizovani sistem za karakterizaciju temperaturnih Pt-100 sondi Đorđe Novaković, Ivan Župunski, Zdravko Gotovac, Sanja Mandić, Dragan Pejić, Platon Sovilj, Nemanja Gazivoda Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  Jedan pristup merenju relativne vlažnosti vazduha primenom psihrometrijske metode Aleksandar Ristić, Miloš Jovanović, Dragan Lazić Tehnički opitni centar, Vojska Srbije
  Uticaj temperaturne neuniformnosti na komponente merne nesigunosti specifične toplote i specifične električne otpornosti kod strujno-impulsne metode Ivana Nikolić, Nenad Milošević Institut za nuklearne nauke, Vinča
  Direkcija za mere i dragocene metale u međunarodnom poređenju etaloniranja etalonskih termoparova Slavica Simić, Vladan Stepanović, Svetlana Stanisavljević Direkcija za Mmre i dragocene metale, Beograd
  Etaloniranje oktavnih i tercnih filtara iz oblasti akustike u Tehničkom opitnom centru Dragan Lazić, Mirjana Mladenović Tehnički opitni centar, Vojska Srbije
  Etaloniranje balometara Bojan Turundžilović, Aleksandra Nenadić, Predrag Kolarž Republički Hidrometerološki zavod, Beograd

Četvrtak, 13. oktobar 2022. godine

Biologija i medicina (IMEKO TC13)
  Filtriranje u elektromioneurografiji (EMNG) Jelena Rafailović, Milan Šaš Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  Merenje i monitoring glukoze u krvi neinvazivnom metodom Milica Vujović, Marjan Ureka Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  Metrologija u oblasti medicine Željka Stjepanović INSLAB, Beograd
Masa (IMEKO TC3), Protok (IMEKO TC16), Merenja u dijagnostici optimizaciji i kontroli procesa (IMEKO TC10), Vibracije (IMEKO TC22)
  Metode diseminacije jedinice mase Dragan Pantić, Boris Laštro, Predrag Đurić Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd
  Procena merne nesigunosti pri merenju protoka profilisanim poljem brzine Damjan Ivetic, Dušan Prodanović, Predrag Vojt Građevinski fakultet, Beograd
  Kalibracija 3D EM merila brzine Predrag Vojt, Dušan Prodanović, Damjan Ivetić Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, Beograd
  Nove merne mogućnosti u Naftnoj industriji Srbije master meter MM03 Dragan Nikolić, Jelena Stojanović, Vojislav Mirkov, Miloš Živanović, Radosav Đukić Naftna industrija Srbije
  Poređenje različitih metoda etaloniranja sekundomera Miša Markus, Neda Spasojević, Aleksandar Atanacković Tehnički opitni centar, Vojska Srbije
  Praćenje stanja mašina sa velikim udarima u radu merenjem vibracija Rajko Spasojević, Bojan Šekularac Kolubara Metal